ἐμέ, με ὧδε ἡμᾶς
μετά + acc. εἰ γαμέω (+ acc.)
μή ὑμεῖς ἡμῖν
ἔξω ἡ θύρα θαυμάζω ὅτι
αὐτοῖς πρός + dat. λείπω
ἡ σωτηρία δακρύω τὸ τέκνον
χαίρω (+ dat.) ἐκβαίνω ἡ θάλαττα
μου, ἐμοῦ ἡ νῆσος Ἀθηναῖος
διά + acc. μόνος σῴζω
ons (accusativus pers. vnw.) zo / als volgt mij / me (accusativus pers. vnw.)
trouwen (met) als / indien na
(aan / voor) ons (dativus pers. vnw.) jullie / u (pers. vnw.) niet (bij gebiedende wijs)
zich erover verwonderen dat deur buiten
(ver)laten bij (aan / voor) hen (dativus pers. vnw.)
kind huilen redding / behoud
zee gaan uit blij zijn (met) / zich verheugen (over)
Atheens eiland (van) mij / mijn (genitivus pers. vnw.)
redden alleen door / wegens
τὸ πλοῖον εἰσβαίνω πάλιν
ἡ βία εἰμί ὁ χρόνος
μένω ὁ ἄνεμος εἶναι
αἴρω ὁ γάμος ἡ ἀνδρεία
πλέω ὁ υἱός ἡμεῖς
αἱ Ἀθῆναι καθεύδω ἡ ἡμέρα
ἀκούω ἡ λύπη ὁ Ἀθηναῖος
δή
weer / opnieuw, terug ingaan / komen in schip
tijd ik ben kracht / geweld
(te) zijn (infinitivus) wind blijven / wachten (op)
moed / dapperheid huwelijk optillen / oppakken
wij (pers. vnw.) zoon varen
dag slapen Athene (de stad)
Athener verdriet (bij personen) horen / luisteren (naar)
(geeft nadruk) dan / dus (vaak moeilijk te vertalen)