ὁ αὐτὸς καί τρέχω ὅδε, ἥδε, τόδε
βάλλω, aor. ἔβαλον τὸ γόνυ (γόνατος) φρονέω
διώκω ἀναγκαῖος ὁ πολίτης
ἀλλήλους ὅτε τὸ αὐτό
χρή + inf. / A.c.I. ἐκεῖνος, ἐκείνη, ἐκεῖνo δῆλος
οὗτος, αὕτη, τοῦτο ἔτι ἄπιστος
πότερον...ἤ δῆλόν ἐστι(ν) (+ A.c.I.) πρὸς τούτοις
δοκέω, aor. ἔδοξα + dat. ἀναγκαῖόν ἐστι(ν) (+ A.c.I.) λανθάνω + acc.
τὸ σημεῖον κάλλιστος
deze / dit (mnl., vrl., onz.) rennen dezelfde als
verstandig zijn knie gooien / werpen
burger noodzakelijk / onvermijdelijk achtervolgen
hetzelfde toen / wanneer (voegwoord) elkaar (accusativus)
duidelijk die / dat / hij / zij / het (daar) het is nodig om / dat / het moet
ongelofelijk / onbetrouwbaar nog deze / dit / die / dat / hij / zij / het
bovendien (lett. bij die dingen) het is duidelijk (dat) (of)...of (in een vraagzin)
verborgen zijn voor / ontgaan aan het is noodzakelijk / onvermijdelijk (dat) (toe)schijnen (aan)
mooist / zeer / heel mooi teken