ἀείδω ἡ θεά ὅς / ἥ / ὅ (betrekk.)
μυρίοι πολύς / πολλή / πολύ / πολλοῦ / πολλός ( ἡ ψυχή
πᾶς / πᾶσα / πᾶν / παντός ἡ βουλή
ἐρίζω ὁ ἀνήρ / ἀνδρός
die / dat (betrekk.) / (met ingesloten antecedent) / wie / wat godin (be)zingen
leven / ziel / geest / schim Att. Πολύς) talloze
besluit / plan / advies / raad / wil (mv.) alle (ge)heel / al / ieder
man strijden / wedijveren / ruziën