ὁ ἥρως / ἥρωος εὐρύς / εὐρέος μέγας / μεγάλη / μέγα / μεγάλου
μέγα (bijw.) ἀμφί / ἀμφ' + acc. μέλας / μέλαινα / μέλαν / μέλανος / μέλανος
πίμπλημι + gen. τὸ πῦρ / πυρός ὁ μάντις / ιος
ἡ φρήν / φρένος αἱ φρένες ἐσθλός
τελέω ἀγορεύω ἕνεκα / εἵνεκα
τὸ ἄλγος / mv. ἄλγεα ἐθέλω / θέλω βούλομαι
οἴκοι ἀμείνων / ἀμείνονος ἀπόλλυμι
ἀπόλλυμαι αὐτίκα
groot breed held
zwart om . . . heen / rondom zeer / erg
ziener / voorspeller vuur vullen met
goed / edel organen in de borstkas (hart met longen) / geest / hart / gedachten / verstand geest / hart / verstand
ter wille van / wegens / om (in het openbaar) spreken voltooien
(graag) willen / liever willen willen / bereid zijn beproeving of pijn / verdriet
te gronde richten / doden / verliezen beter (comparativus) thuis
meteen omkomen / te gronde gaan / sterven