Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • to assign = toewijzen
 • to commend = prijzen
 • to conduct = leiden
 • disorder = stoornis
 • to displace = iemand dwingen zijn plaats te verlaten / iemand dwingen zijn huis te verlaten
 • to forge = scheppen / vormen
 • to gather = zich verzamelen
 • mainstream = heersende stroming
 • to overcome = te boven komen
 • piercing = doordringend
 • train of thought = gedachtegang
 • to urge = dringend verzoeken
 • to wander = afdwalen
 • to acknowledge = erkennen / toegeven
 • admittance = toegang
 • to dismiss = ontslaan
 • essay = opstel / verhandeling / korte verhandeling
 • to exceed = overtreffen
 • grade = cijfer
 • to have a passion for = gek zijn op / dol zijn op
 • imposing / impressive = indrukwekkend
 • primary = eerste / belangrijkste / voornaamste
 • queer = vreemd / raar
 • refusal = weigering
 • to take pains = moeite voor iets doen
 • unaccompanied = zonder begeleiding
 • caretaker = conciërge
 • chatter = geklets
 • to confirm = bevestigen
 • contraception = anticonceptie / het gebruik van voorbehoedsmiddelen
 • to envy = benijden / jaloers zijn op
 • to be in labour = bevallen / weeën hebben
 • to resign yourself = berusten in
 • paranoid = overdreven achterdochtig / overdreven bang
 • pram = kinderwagen
 • sample = monster / voorbeeld
 • to stroke = aaien / strelen
 • accessibility = toegankelijkheid
 • to accomplish = volbrengen / bereiken
 • to address = aanpakken
 • administrator = iemand van de leiding / leidinggevende
 • alienated = vervreemd
 • alienation = vervreemding
 • anonymity = naamloosheid / anonimiteit
 • antidote = middel tegen negatieve effecten / tegengif
 • anxiety = gevoel van zenuwachtigheid en bezorgdheid / angst / bezorgdheid
 • arbitrary = willekeurig
 • authentic / genuine = echt
 • beyond = verder dan
 • boundary = grens / landgrens
 • compassionate = meelevend / begripvol
 • comprehensive = veelomvattend / uitgebreid
 • to contribute to = bijdragen aan
 • to define = omschrijven
 • dignity = waardigheid
 • educator = onderwijsdeskundige / onderwijskundige
 • findings = conclusies
 • gesture = gebaar
 • guidelines = richtlijnen
 • to heighten = verhogen
 • imposition = oplegging
 • to inflict = iemand laten lijden
 • intervention = tussenkomst
 • issue = nummer
 • the late = wijlen
 • to lessen = verkleinen / verminderen
 • likelihood / probability = waarschijnlijkheid
 • to nourish = voeden
 • to observe = opmerken
 • to nurture = iets helpen ontwikkelen
 • outburst = uitbarsting
 • to feel overwhelmed by something = zich overvallen voelen door iets
 • to recall = herinneren
 • renowned = beroemd en gerespecteerd / gerespecteerd en beroemd
 • to reside = wonen
 • to resort = zijn toevlucht nemen
 • solely = slechts
 • to strive for = streven naar
 • thus = aldus
 • transgression = overtreding
 • well-being = welzijn / gezondheid en geluk
 • to appreciate = waarderen
 • detention = nablijven
 • to distract somebody = afleiden
 • to draw up = opstellen
 • to moan = klagen / jammeren
 • to neglect = verwaarlozen
 • to adapt = aanpassen aan / zich aanpassen aan
 • to board = in de kost zijn / in de kost gaan
 • to equip = uitrusten / toerusten
 • registered = gediplomeerd