Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • announcement = aankondiging
 • to emphasize = benadrukken
 • awareness = bewustzijn
 • session = bijeenkomst
 • to be faced with = geconfronteerd worden met
 • to make sure that = ervoor zorgen dat
 • average = gemiddeld
 • amount = hoeveelheid
 • efforts = inspanning
 • option = keuze
 • surrounding = omringende
 • to raise = ophalen
 • hurricane = orkaan
 • to attempt = pogen
 • a while = poosje
 • through = tot en met
 • to hand out = uitdelen
 • to require = vereisen
 • sufficient = voldoende
 • according to = volgens
 • prospect = vooruitzicht
 • to wrestle = worstelen
 • degree = academische graad
 • to reward = belonen
 • extraordinary = buitengewoon
 • peer = leeftijdgenoot
 • at the rate of = met een snelheid van
 • to ignore = negeren
 • awkward = onhandig
 • clumsiness = onhandigheid
 • education = opvoeding
 • exaggerated = overdreven
 • to convince = overtuigen
 • to bully = pesten
 • to trip = struikelen
 • contemporary = tijdgenoot
 • admission = toelating
 • amazing = verbazingwekkend
 • requirement = vereiste / eis
 • to broaden = verruimen
 • terms = voorwaarde
 • foster parents = adoptieouders
 • appliance = apparaat
 • major = belangrijk
 • pale = bleek
 • Dizzy = duizelig
 • corridor = gang
 • rumour = gerucht
 • angle = hoek
 • minor = minder belangrijk
 • fake = nep
 • despite = ondanks
 • invisible = onzichtbaar
 • to exaggerate = overdrijven
 • gossips = roddels
 • equipment = uitrusting
 • defence = verdediging
 • to gain = verkrijgen / krijgen
 • to assume = veronderstellen / aannemen
 • to swear = vloeken
 • disgusting = weerzinwekkend
 • to deal with = aanpakken
 • presence = aanwezigheid
 • to decrease = afnemen
 • device = apparaatje
 • poverty = armoede
 • to determine = bepalen
 • willing to = bereid om
 • availability = beschikbaarheid
 • to consider = beschouwen als
 • existing = bestaand
 • to involve = betreffen
 • to turn out to be = blijken te zijn
 • assistant principal = conrector
 • in addition = daar komt nog bij
 • drop = daling
 • obvious = duidelijk
 • a drop in the bucket = een druppel op een gloeiende plaat
 • bucket = emmer
 • impact = enorm effect
 • to fail = er niet in slagen
 • to apply to = gelden voor
 • appropriate = geschikt
 • cases = gevallen
 • desired = gewenst
 • limit = grens
 • hollow = hol
 • in response to = in antwoord op
 • to put into practice = in praktijk brengen
 • today's youth = jeugd
 • youngster = jongere
 • powerful = krachtig
 • issue = kwestie
 • peers = leeftijdgenoten
 • physical = lichamelijk
 • rather than = liever dan
 • measures = maatregelen
 • to have control over = macht hebben over
 • environment = omgeving
 • component = onderdeel
 • to underestimate = onderschatten
 • to lack = ontbreken
 • to develop = ontwikkelen
 • to trace = opsporen
 • discipline problems = ordeproblemen
 • conviction = overtuiging
 • staff = personeel
 • to occur = plaatsvinden
 • to tease = plagen
 • attempt = poging
 • headmaster = rector
 • frequent = regelmatig / vaak voorkomend
 • schedule = rooster
 • cooperation = samenwerking
 • similar = soortgelijk
 • view = standpunt
 • to express = uitspreken
 • to stretch = uitstrekken
 • to vary = varierën
 • to deserve = verdienen
 • to reduce = verminderen
 • to provide = verschaffen
 • several = verscheidene
 • far-reaching = vérstrekkend
 • to gather = verzamelen
 • to refer to = verwijzen naar
 • value = waarde
 • desperate = wanhopig
 • to keep off = weghouden van
 • to indicate = wijzen (erop) / wijzen
 • roots = wortels
 • hectic = zeer druk
 • caring = zorgzaam
 • to attract = aantrekken
 • guidance = begeleiding
 • specific = bepaald
 • to be bothering = dwarszitten
 • community = gemeenschap
 • to be related to = in verband staan met
 • charity = liefdadigheidsinstelling
 • at ease = op je gemak
 • drama = toneel
 • extremely = uiterst
 • exchange = uitwisseling
 • to sort out = ordenen
 • subject = vak
 • voluntary = vrijwillig
 • site = bouwplaats / plaats
 • with reference to = naar aanleiding van
 • to improve = verbeteren
 • a school of pre-university education = vwo