Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • adjustment / adaptation / adaptation / adjustment = aanpassing
 • to affect = aantasten
 • to be preoccupied by = in beslag genomen door
 • lasting = blijvend
 • to participate in = deelnemen aan
 • pressure = druk (geestelijk) / druk
 • solitude = eenzaamheid (in positieve zin) / eenzaamheid
 • to acknowledge = erkennen
 • to witness = getuige zijn van
 • fierce = heftig / fel
 • feature = hoofdkenmerk
 • to a certain extent = tot op zekere hoogte
 • after all = immers
 • at any rate = in elk geval
 • in short / in short, … = kortom, …
 • to be in decline = minder worden
 • implication = mogelijk gevolg
 • emphasis = nadruk
 • proportion = deel
 • authentic = onvervalst / echt
 • to be rooted in = zijn oorsprong hebben in
 • defiance = opstandigheid
 • obligation = plicht
 • ultimately = uiteindelijk
 • verbal = mondeling
 • significant = vooraanstaand / belangrijk
 • act = wet (die aangenomen is) / wet
 • to be exposed to = in aanraking komen met
 • impact = krachtige invloed
 • unmanageable = onhandelbaar
 • to nurture = tot ontwikkeling brengen
 • emergence = opkomst
 • disruptive = ordeverstorend
 • ill-equipped = slecht toegerust
 • stock = voorraad
 • to globalise = zich wereldwijd verspreiden
 • to insult = beledigen
 • notoriety = beruchtheid
 • expendable income = besteedbaar inkomen
 • to be involved in = betrokken zijn bij
 • to contest = betwisten
 • awareness / consciousness = bewustzijn
 • citizen = burger
 • to focus on = zich concentreren op
 • consumer = consument / gebruiker / consument
 • frankly = eerlijk gezegd
 • insane = gestoord / krankzinnig
 • vivid = helder / duidelijk (herinnering) / duidelijk
 • editorial = hoofdartikel
 • resources = hulpmiddelen
 • executive = leidinggevend persoon / directeur
 • integrity = onkreukbaarheid
 • conviction = overtuiging
 • savvy = snugger / praktische kennis hebbend
 • intermediary = tussenpersoon
 • to release = uitbrengen (cd) / uitbrengen
 • to fade away = langzaam verdwijnen
 • election = verkiezing
 • to market = verkopen / op de markt brengen / op de markt brengen
 • to intensify = versterken
 • weird = vreemd
 • arguably = aantoonbaar
 • to derive from = afleiden van
 • consequently = als gevolg daarvan / dus
 • acquaintance = bekende / kennis
 • approach = benadering
 • to confine to = beperken tot
 • freshman = eerstejaars student (AE) / eerstejaars student
 • to encounter = geconfronteerd worden met
 • similar = gelijk / soortgelijk
 • simultaneous = gelijktijdig
 • appropriate = geschikt
 • in a nutshell = in een notendop / kort samengevat
 • distinctive = kenmerkend / typisch
 • enterprise = onderneming
 • to differentiate = onderscheid maken
 • to convey = overbrengen / overdragen (informatie) / overdragen
 • overview = overzicht
 • to attempt = pogen
 • validity = rechtsgeldigheid
 • to found = stichten
 • reluctance = tegenzin / schroom
 • dedication = toewijding
 • to determine = vaststellen
 • to clarify = verduidelijken
 • fictitious = verzonnen
 • prediction = voorspelling
 • to back = ondersteunen / steunen
 • foundation = basis / begin / stichting
 • to launch = beginnen / starten
 • impressionable = beïnvloedbaar
 • to assess = bepalen / vaststellen
 • to portray = beschrijven / afbeelden
 • involvement = betrokkenheid
 • to dispute = betwisten / in twijfel trekken
 • contribution = bijdrage / inbreng
 • the extent to which = de mate waarin
 • to take credit = met de eer strijken
 • issue = kwestie
 • puppet = marionet / speelpop
 • subconscious = onderbewustzijn
 • evolution = ontwikkeling
 • to cease = ophouden / tot een eind komen
 • accomplishment = prestatie
 • harmful = schadelijk
 • tolerance = verdraagzaamheid
 • prior to = voorafgaand aan
 • to shape = vormen / richting geven aan
 • virtually = vrijwel / praktisch
 • senseless = zinloos / onzinnig
 • to urge = aansporen / dringend verzoeken
 • overall = algeheel
 • cover the subject matter = de stof behandelen
 • to boost = bevorderen
 • evident = duidelijk
 • self-esteem = eigenwaarde / zelfrespect
 • to ensure = garanderen / instaan voor
 • criticism of = kritiek op
 • that’s due to = dat ligt aan
 • namely = namelijk / nl.
 • to get along with = met iemand kunnen opschieten
 • PTA meeting / Parent-Teacher Association meeting = ouderavond
 • in tune with = in overeenstemming met
 • to suit = passen bij
 • atmosphere = sfeer
 • grant = studiebeurs
 • committed = toegewijd
 • to see to it that = erop toezien dat
 • dropout = uitvaller
 • to turn out wrong = verkeerd uitpakken
 • compulsory = verplicht
 • to exhibit = vertonen
 • to supply with = voorzien van
 • to state that = aangeven dat
 • to catch on = aanslaan / populair worden
 • topical = actueel
 • perception = beleving
 • participation = deelname
 • participant = deelnemer
 • host school = gastschool
 • to gain knowledge of = kennis opdoen van
 • age group = leeftijdsgroep
 • to put forward = naar voren brengen
 • to do sth. properly / to do something properly = iets netjes doen
 • level = niveau
 • indispensable = onmisbaar
 • striking = opvallend
 • governmental institution = overheidsinstantie
 • proposition = stelling
 • to discuss elaborately = uitvoerig bespreken
 • exchange = uitwisseling
 • surely = vast en zeker
 • diversity = verscheidenheid