Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • charge = aanklacht
 • demonstrable = aantoonbaar
 • intended = bedoeld
 • treatment = behandeling
 • embarrassing = gênant
 • sense = besef / gevoel
 • uniform = gelijk / gelijke
 • ethical = ethisch / moreel juist
 • rush = haast
 • by no means = helemaal niet
 • standards = norm
 • to face = onder ogen zien
 • research centre = onderzoekscentrum
 • discomfort = ongemak
 • surgery = operatie
 • liberal = progressief / ruimdenkend
 • to be entitled to = het recht hebben om
 • fair = rechtvaardig / eerlijk
 • gender = sekse
 • lust = sterk verlangen / verlangen
 • obstetrician = gynaecoloog
 • nursing = verpleegkunde
 • representation = vertegenwoordiging
 • premature = voortijdig
 • cautious = voorzichtig / behoedzaam
 • midwife = verloskundige / vroedvrouw
 • procedure = werkwijze
 • crucial to = zeer belangrijk voor
 • remote = afgelegen
 • goggles = beschermende bril / bril
 • appropriate = geschikt / toepasselijk
 • obviously = kennelijk / blijkbaar
 • compassionate = meelevend
 • to handle = omgaan met
 • to negotiate = onderhandelen
 • to design = ontwerpen
 • to take off = opstijgen
 • to respond to = reageren op
 • casualties = slachtoffers
 • trainee = stagiair / stagiaire
 • numerous = talrijk
 • capacity = vermogen
 • variety = verscheidenheid
 • literally = letterlijk
 • substantial = aanzienlijk
 • to affect = beïnvloeden
 • to envy = benijden
 • to spray = sproeien
 • concern = bezorgdheid
 • greenhouse effect = broeikaseffect
 • to verify = controleren of iets juist is
 • decade = decennium
 • target = doel (waarnaar gestreefd wordt) / doel
 • to pressurize / to pressurise / to pressure = druk uitoefenen
 • genetic engineering = genetische manipulatie
 • to enable = in staat stellen
 • livelihood = levensonderhoud
 • environmental = milieu
 • ammunition = munitie
 • to resign yourself to / to resign himself to / to resign herself to = zich neerleggen bij
 • corporation = onderneming / bedrijf
 • irreversible = onomkeerbaar
 • harmless = onschadelijk
 • caterpillar = rups
 • shed = schuur
 • to dump = storten
 • pesticide = verdelgingsmiddel
 • toxin = vergif (vooral aangemaakt door bacteriën) / vergif
 • to condemn = veroordelen
 • pollutant = verontreinigende stof
 • to process = verwerken
 • assurance = verzekering
 • nutritious = voedzaam
 • to reproduce = zich voortplanten
 • to address = aanpakken
 • suspicion = achterdocht
 • to achieve = bereiken
 • to attend = bijwonen
 • to expose = blootstellen aan
 • exceptional = buitengewoon
 • suburb = buitenwijk
 • proportion = deel
 • to participate = deelnemen
 • virtue = deugd
 • on average = gemiddeld
 • to capture = gevangen nemen
 • famine = hongersnood
 • current = huidig
 • temper = snel boos worden / humeurig zijn
 • grievance = klacht
 • approach = methode
 • means = middel / middelen
 • abuse = misbruik
 • ungrateful = ondankbaar
 • disbelief = ongeloof
 • unjust = onrechtvaardig
 • in the long run = op de lange duur
 • successive = opeenvolgend
 • to abandon = opgeven / loslaten
 • to sort out = oplossen
 • to boast = opscheppen / pochen
 • deliberate = opzettelijk
 • agreement = overeenkomst
 • prey = prooi
 • consistent = samenhangend / logisch
 • dismissal = het terzijde schuiven
 • era = tijdperk
 • emission = uitstoot
 • astonishing = verbazingwekkend
 • narrative = verhaal
 • ancestors = voorouders
 • to supply with = voorzien van
 • to despair = wanhopen
 • refusal = weigering
 • self-conscious = zelfbewust (over je tekortkomingen) / zelfbewust
 • to join = zich aansluiten bij
 • reliable = betrouwbaar
 • permanent = blijvend
 • fur = bont (van dier) / bont
 • breakthrough = doorbraak
 • bottom line = eindresultaat (waar het op neerkomt) / eindresultaat
 • for ages = al eeuwen
 • to endanger = in gevaar brengen
 • to put an end to = een halt toeroepen aan
 • after all = immers
 • in the meantime = intussen / in de tussentijd
 • to raise = inzamelen (geld) / inzamelen
 • suffering = leed
 • to torture = martelen
 • to deal with = omspringen met
 • invaluable = onschatbaar
 • distasteful = onsmakelijk
 • careless = onvoorzichtig
 • pile = stapel
 • to withdraw = terugtrekken
 • justifiable = verdedigbaar
 • misinformed = verkeerd geïnformeerd
 • to mutilate = verminken
 • advocate = voorstander
 • advance = voortgang / ontwikkeling
 • as for = wat betreft
 • tissue = weefsel
 • legislation = wetgeving
 • to bring about = bewerkstelligen / zorgen voor
 • to embrace = graag aanvaarden
 • contaminated = besmet
 • resistant to = bestand tegen
 • to contain = bevatten
 • anxious = bezorgd
 • ally = bondgenoot
 • crops = gewassen (landbouw) / gewassen
 • tenant = huurder
 • legitimate = legitiem / rechtmatig
 • investigation = onderzoek
 • to review = opnieuw bekijken
 • to persuade = overhalen / overtuigen
 • trial = proef
 • leap = sprong (fig.) / sprong
 • reverse = tegendeel
 • to be strongly against something = erg tegen iets zijn
 • intervention = tussenkomst
 • to put it mildly = het zacht uitdrukken
 • to alter = veranderen