Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • to guess = aannemen
 • to reject somebody = iemand afwijzen
 • to label somebody = een etiket opplakken
 • attitude = gedrag / houding
 • to follow somebody's lead = iemands voorbeeld volgen
 • actually = in feite / daadwerkelijk
 • though = niettemin / alhoewel / echter
 • on a few occasions / occasionally = nu en dan
 • weird = ongewoon en vreemd
 • insecure = onzeker
 • to judge somebody = een oordeel vellen over iemand
 • stamp = stempel
 • to belong = thuishoren
 • in the end / eventually / finally = uiteindelijk
 • truly = werkelijk
 • to fit in with = zich goed aanpassen aan
 • to join = zich aansluiten bij
 • image = beeld
 • decent grades = behoorlijke cijfers
 • celebrity = beroemdheid
 • to get involved in = betrokken raken bij
 • to overcome = te boven komen
 • to matter = er toe doen
 • mental = geestelijk
 • community = gemeenschap
 • habit = gewoonte
 • to work out = gunstig uitpakken
 • smart = knap / mooi
 • strength = kracht
 • physical = lichamelijk
 • whatever = maakt niet uit wat
 • as time goes by = naarmate de tijd voorbijgaat
 • surrounding = omringende
 • issue = onderwerp van discussie
 • to satisfy = tevreden stellen
 • pride = trots
 • present-day = van vandaag
 • to gain = verkrijgen
 • square = vierkant
 • to volunteer = als vrijwilliger werken
 • attractive = aantrekkelijk
 • scared = bang
 • consciousness = bewustzijn
 • pale = bleek
 • to pass out / to faint = flauwvallen
 • gradually = geleidelijk aan
 • to be injured = gewond raken
 • to grab = grijpen / pakken
 • to recover = herstellen
 • domestic violence = huiselijk geweld
 • fever = koorts
 • to groan = kreunen
 • emergency = nood
 • to scrape = schaven
 • to split = scheuren
 • to beat somebody up = iemand in elkaar slaan
 • victim = slachtoffer
 • to choke = stikken
 • in vain = tevergeefs
 • to bear = uitstaan / verdragen
 • to improve = verbeteren
 • to prevent = voorkomen
 • to swear = zweren
 • particular = bepaald
 • scary = eng
 • concern = bezorgdheid
 • to pray = bidden
 • depressing = deprimerend
 • qualification = diploma
 • to carry on = doorgaan
 • owner = eigenaar
 • patience = geduld
 • divorced = gescheiden
 • religion = godsdienst
 • to be keen on = graag mogen
 • horror = griezel…
 • male = mannelijk
 • failure = mislukkeling
 • currently = momenteel
 • education = onderwijs / opleiding
 • to record = opnemen
 • sacrifice = opoffering
 • to conquer = overwinnen
 • to bully = pesten
 • to divorce = scheiden
 • tension = spanning
 • dumb = stom
 • to comfort = troosten
 • native country = vaderland
 • to change your mind = van gedachten veranderen
 • responsibility = verantwoordelijkheid
 • nurse = verpleger / verpleegster
 • to settle = zich vestigen
 • to require = vragen
 • legal = wettelijk
 • ward = ziekenzaal
 • to announce = aankondigen
 • remote = afgelegen
 • to achieve = bereiken
 • available = beschikbaar
 • existence = bestaan
 • rate = cijfer
 • genuine = echt
 • severe = ernstig
 • decent = fatsoenlijk
 • opportunity = gelegenheid
 • sensitive = gevoelig
 • joint = gewricht
 • approval = goedkeuring
 • to recall = zich herinneren
 • current = huidig
 • potential = mogelijkheid
 • incapable = niet in staat
 • to cope with = omgaan met
 • to support = ondersteunen
 • cereals = ontbijtgranen
 • to reveal = onthullen
 • to feel insecure = zich onzeker voelen
 • to sacrifice = opofferen
 • to perform / appearance / performance = optreden
 • convinced = overtuigd
 • screen = scherm
 • muscle = spier
 • to admit = toegeven
 • variety = verscheidenheid
 • to ensure = zich verzekeren van
 • rarely = zelden
 • arrival = aankomst
 • conductor = dirigent
 • shower = douche
 • corridor = gang
 • gift = gave
 • fortunately / luckily = gelukkig
 • engaged = in gesprek
 • impression = indruk
 • apparently = kennelijk
 • to complain = klagen
 • headline = krantenkop
 • reverse = tegenovergestelde
 • announcer = omroeper / omroepster
 • excited = opgewonden
 • relief = opluchting
 • to tidy up = opruimen
 • exact = precies
 • in exchange for = in ruil voor
 • stuck = vast
 • to grip = stevig vastgrijpen / stevig vastpakken
 • security = veiligheid
 • to assure = verzekeren
 • in terms of = wat betreft
 • at first = aanvankelijk
 • to reject = afwijzen
 • entertainment = amusement
 • as far as I'm concerned = wat mij betreft
 • comment = commentaar
 • to get in touch with = in contact komen met
 • afterwards = daarna
 • therefore = daarom
 • council = gemeenteraad / raad
 • bad cough = erge hoest
 • scratch = kras
 • charity = liefdadigheidsinstelling
 • to sympathise with = meevoelen met
 • in order to = om te
 • scheme = plan
 • soon = spoedig
 • at last = ten slotte
 • unless = tenzij
 • long-term = lange termijn
 • until = totdat / tot
 • so that = zodat