Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • foundation = basis
 • to be tried = berechten / verhoren
 • involvement in = betrokkenheid bij
 • reliability = betrouwbaarheid
 • to ensure = garanderen
 • to prosecute = gerechtelijk vervolgen
 • to recall = zich herinneren / herinneren
 • provided that = op voorwaarde dat / mits
 • to reveal = openbaren / onthullen
 • to abandon = opgeven / afstand doen van
 • to suspend = schorsen
 • reverse = tegenovergestelde / omgekeerde
 • to stand trial = terechtstaan / voor het gerecht brengen
 • to adhere to = vasthouden aan / niet afwijken van
 • suspect = verdachte
 • to be convicted = veroordelen (d.w.z. officieel schuldig verklaren) / veroordelen
 • to represent = vertegenwoordigen
 • to acquit = vrijspreken
 • previous = eerder / vorig
 • heart rate = hartslag
 • to measure = meten
 • controversial = omstreden / geruchtmakend
 • to underestimate = onderschatten
 • to track = opsporen / volgen
 • access to = toegang tot
 • supervision = toezicht
 • anaesthetic = verdoving
 • to oblige = verplichten (volgens de regels) / verplichten
 • to alert to = wijzen op het gevaar van
 • distraction = afleiding
 • to rate = beoordelen (van niveau, kwaliteit) / beoordelen
 • frantic = uiterst bang / uiterst bezorgd
 • to dominate = een overheersende invloed hebben op
 • glib = glad (woorden, spreker) / glad
 • catering business = horeca
 • to impose on s.b. / to impose on somebody / to impose = iemand iets opleggen
 • inconsistency = iets inconsequents en onlogisch
 • to curb = in toom houden / bedwingen
 • pursuit of = jacht op
 • ratings = kijkcijfers
 • infantile = kinderachtig
 • crusade = kruistocht
 • to provide = leveren
 • foreseeable = nabije (toekomst) / nabije
 • to amount to = neerkomen op
 • shoddy = niet degelijk / van een slechte kwaliteit
 • to undermine = ondermijnen / verzwakken
 • regardless of = ongeacht
 • shallow = oppervlakkig
 • flashy = opvallend / opzichtig
 • redundant = overbodig
 • to overestimate = overschatten
 • fee = contributie
 • exploitation = uitbuiting
 • to rub out = uitgummen / wegvegen
 • curriculum = vakkenaanbod / studiepakket
 • comparable = vergelijkbaar
 • diversity = verscheidenheid
 • to enhance = versterken
 • polluter = vervuiler
 • former = voormalig / ex
 • so-called = zogenaamde
 • to address = aanpakken
 • significant = aanzienlijk
 • deterrent = afschrikmiddel
 • board = bestuur
 • penalty = boete
 • brutal = bruut / beestachtig
 • citizen = burger
 • decline = daling in cijfers / daling
 • additional = extra
 • remedy = geneesmiddel / middel
 • testimony = getuigenverklaring
 • to spill = knoeien / morsen
 • to resemble = lijken op
 • step = maatregel
 • skinny = mager
 • cooperation = medewerking
 • with regard to = met betrekking tot
 • misconception = misvatting
 • sample = monster / voorbeeld
 • to overturn = omvallen
 • distinction = onderscheid
 • wrongly = onterecht
 • prosecutor = openbare aanklager / officier van justitie
 • inadvertently = per ongeluk / onopzettelijk
 • temporary = tijdelijk
 • to mutilate = verminken
 • obligation = verplichting
 • to volunteer = zich vrijwillig aanbieden
 • rarely = zelden
 • attorney = advocaat (AE) / advocaat
 • to tear down = afbreken
 • to monitor = afluisteren
 • involvement = betrokkenheid
 • encounter = confrontatie / treffen
 • to participate = deelnemen
 • to face = geconfronteerd worden met
 • gender = geslacht
 • inmate = gevangene
 • reminiscent of = herinnerend aan
 • to come across = overkomen
 • sanction = strafmaatregel
 • restitution = vergoeding
 • shift = verschuiving
 • to reconcile = verzoenen
 • preliminary = voorlopig / voorlopige
 • to emerge = tevoorschijn komen
 • proponent = voorstander
 • dignity = waardigheid
 • to confine to = beperkt tot
 • to cover = beslaan
 • fine = geldboete / boete
 • boundary = grens
 • speeding = te hard rijden
 • ideally = idealiter
 • equipment = materiaal
 • to aim at = mikken op
 • nosy = nieuwsgierig
 • a.o. = o.a.
 • among other things = onder andere
 • to be fired = ontslagen worden
 • to jump the lights = door rood rijden
 • range of = scala aan
 • to outsmart s.b. / to outsmart somebody = iemand te slim af zijn
 • to exploit = uitbuiten
 • to go down = uitvallen (tijdelijk) / uitvallen
 • skill = vaardigheid
 • to require = vereisen
 • to develop trust = vertrouwen wekken
 • shoplifting = winkeldiefstal
 • to shoplift = winkeldiefstal plegen
 • defendant = beklaagde
 • I can’t emphasize enough = Ik kan niet genoeg benadrukken
 • commitment = grote bereidheid om je in te zetten voor iets
 • to ignite = in brand steken
 • to urge = dringend verzoeken
 • to put an end to = een eind maken aan
 • inheritance = erfenis
 • contemporary = hedendaags
 • to cheer = juichen
 • accessory to = medeplichtig persoon aan
 • to be entitled to = recht hebben op
 • to justify = rechtvaardigen
 • to smack of = rieken naar / kenmerken vertonen van
 • urban = stedelijk
 • reluctance = tegenzin
 • in advance = van tevoren
 • determination = vastberadenheid
 • to condemn = veroordelen
 • to point out to someone = iemand wijzen op