Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • to apply = een aanvraag indienen
 • to fail = er niet in slagen / falen
 • with a view to = met het doel om
 • standard = niveau
 • controversial = omstreden
 • revelation = openbaarmaking
 • outrage = schande
 • comprehensive = school met kinderen van alle niveaus
 • to play truant = spijbelen
 • to establish = stichten / starten / vaststellen
 • at the expense of = ten koste van
 • admission = toelating
 • determined = vastbesloten
 • accountable = verantwoordelijk
 • to track = volgen
 • Bill = wetsvoorstel
 • persistent = aanhoudend
 • additional = aanvullend
 • to cheat = bedriegen
 • to view = bekijken
 • unproven = niet bewezen
 • to face = geconfronteerd worden met
 • entirely = helemaal / geheel
 • notion = idee
 • artificial = kunstmatig / kunst
 • topic = onderwerp
 • to subject to = onderwerpen (ww.) / onderwerpen
 • undetectable = niet opspoorbaar
 • intentional = opzettelijk
 • attempt = poging
 • performance = prestatie
 • competitor = rivaal
 • gossip = roddel
 • harmful = schadelijk
 • to boost = verhogen
 • to enrich = verrijken
 • to get an edge on = een voorsprong krijgen op
 • to devote to = wijden aan
 • oxygen = zuurstof
 • pregnancy = zwangerschap
 • to encourage = aanmoedigen
 • to embark on = beginnen aan (iets moeilijks) / beginnen aan
 • available = beschikbaar
 • objection = bezwaar
 • current = huidig
 • insight into = inzicht in
 • to legalise = legaliseren
 • failure = ontregeling / storing
 • to cope = zich redden
 • to succeed in = slagen in
 • to back = steunen
 • contradictory = tegenstrijdig
 • skill = vaardigheid
 • to ban = verbieden (officieel) / verbieden / verbieden (bij de wet) / verbieden
 • to provide = verschaffen
 • addict = verslaafde
 • addiction = verslaving
 • confused = verward
 • to gain = verwerven
 • to expel from = van school sturen
 • to prevent = voorkómen
 • eager = zeer enthousiast
 • to spoil = bederven / verpesten
 • to poke fun at = belachelijk maken
 • for the sake of = in het belang van
 • offensive = beledigend
 • notorious = berucht
 • clash = botsing
 • manifest = duidelijk
 • initial = eerste / eerst
 • apology = excuus
 • cleric = geestelijke
 • to jail = gevangen zetten
 • sensitivity = gevoeligheid
 • pious = godvruchtig / vroom
 • draw the line = de grens trekken (fig.) / de grens trekken
 • vicious = kwaadaardig
 • vulnerable = kwetsbaar
 • Foreign Secretary = minister van Buitenlandse Zaken (BE) / minister van Buitenlandse Zaken
 • to design = ontwerpen
 • to expose = openbaren
 • by coincidence = per toeval
 • to justify = rechtvaardigen / verdedigen
 • liberal = ruimdenkend
 • pillar = steunpilaar
 • mainland = vasteland
 • to ease = verlichten
 • to condemn = veroordelen / veroordelen / sterk afkeuren
 • reservation = voorbehoud
 • pathetic = zielig
 • to reject = afwijzen
 • rejection = afwijzing
 • anything but = allesbehalve
 • reliable = betrouwbaar
 • breakthrough = doorbraak
 • really = …, eigenlijk
 • genetic engineering = genetische manipulatie
 • suitable = geschikt
 • to get out of hand = uit de hand lopen
 • a great many = een heleboel (+ mv..) / een heleboel
 • repeatedly = herhaaldelijk
 • sceptical = kritisch / sceptisch
 • by means of = door middel van
 • deformed = misvormd
 • potential = mogelijk
 • whether it’s true or not = of het nu waar is of niet
 • to underestimate = onderschatten
 • infertile = onvruchtbaar
 • surface = oppervlak / oppervlakte
 • overpopulated = overbevolkt
 • to transfer = overbrengen
 • to consider = overwegen
 • cause for alarm = reden tot bezorgdheid
 • You don’t believe him, anyway. = Jij gelooft hem sowieso niet.
 • to be at stake = op het spel staan
 • merit = verdienste
 • pros and cons = voors en tegens
 • to lead the way = het voortouw nemen
 • including = waaronder
 • tissue = weefsel
 • to pass a law = een wet aannemen
 • scientist = wetenschapper
 • intention = bedoeling
 • to fertilise = bevruchten
 • objective = doel
 • hereditary = erfelijk
 • stage = fase (van ontwikkeling) / fase
 • gender = geslacht
 • trait = karaktertrek
 • unbearable = ondraaglijk
 • incurable = ongeneeslijk
 • by the way = overigens / trouwens
 • to respond = reageren / antwoorden
 • to resort to = toevlucht zoeken tot
 • to disguise = verhullen
 • to tempt = verleiden
 • for the time being = voorlopig
 • premature = voortijdig / te vroeg