Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • foundation = basis / fundament
 • commitment = bereidheid om hard te werken
 • to focus on = zich concentreren op
 • pressing = dringend
 • to equalize = gelijkmaken
 • currently = momenteel
 • disproportionate = onevenredig
 • overwhelming = overweldigend
 • wallet = portefeuille
 • wealth = rijkdom
 • professional = vakman
 • bachelor = vrijgezel
 • to discern = waarnemen / onderscheiden
 • to address / to adress = aanpakken (een probleem) / aanpakken
 • disadvantaged = achterstands
 • suburb = buitenwijk
 • genuine = echt
 • to be keen on = gebrand op / gespitst op
 • low demand = geringe vraag
 • thorough = grondig / volledig
 • to integrate into = integreren in
 • bulk = leeuwendeel
 • unfounded = ongegrond
 • impartial = onpartijdig
 • on-site = ter plaatse
 • access to = toegang tot
 • persecution = vervolging wegens geloof of ideeën
 • removal = verwijdering
 • refugee = vluchteling
 • to flee = vluchten uit / vluchten
 • proposal = voorstel (formeel) / voorstel
 • to cope with = aankunnen / het hoofd bieden aan
 • envy = afgunst
 • abolition = afschaffing
 • to stem from = voortkomen uit
 • in response to = als reactie op
 • to take for granted = als vanzelfsprekend beschouwen
 • native = autochtoon
 • anxious = bang / angstig
 • significance = belang
 • to confirm = bevestigen
 • domestic = binnenlands
 • to conform to = zich conformeren aan (regels) / zich conformeren aan
 • consistent = consequent
 • steadily = constant / gestaag
 • heritage = erfgoed
 • to inherit = erven
 • adaptable = flexibel / meegaand
 • sensibility = gevoeligheid
 • to be accustomed to = gewend zijn aan
 • internal = intern
 • feature = kenmerk
 • gap = kloof
 • crossroads = kruispunt
 • nonetheless = niettemin
 • controversial = omstreden
 • trivial = onbelangrijk
 • enterprising = ondernemend
 • insecurity = onveiligheid
 • to resolve = oplossen
 • superficial = oppervlakkig
 • to benefit from = profiteren van
 • hazard = risico / gevaar
 • ample = ruimschoots
 • tension = spanning / gespannen verhouding
 • urban = stedelijk
 • linguistic = taalkundig
 • counterpart = tegenhanger
 • to retreat = zich terugtrekken
 • whilst / while = terwijl
 • to intervene = tussenbeide komen
 • to establish = vaststellen van de feiten / vaststellen
 • multiple = veelsoortig
 • to blend = vermengen
 • phenomenon = verschijnsel
 • neglect = verwaarlozing
 • reconciliation = verzoening
 • prescription = recept van de dokter / recept
 • to appreciate = waarderen
 • occupation = bezetting
 • lecture = college / lezing
 • to share = delen
 • to dominate = domineren / overheersen
 • rooted = geworteld
 • greed = hebzucht
 • lecturer = iemand die een lezing geeft
 • inherent to = onafscheidelijk onderdeel van
 • appalled = ontzet / verbijsterd
 • to sacrifice = opofferen
 • earnest = oprecht en serieus
 • apologetic = verontschuldigend
 • horror = verschrikking
 • resistance = verzet
 • hostility = vijandigheid
 • prejudice = vooroordeel
 • to predict = voorspellen
 • to fall behind = achterop raken
 • to graduate from = school afmaken en diploma behalen
 • to pretend = doen alsof
 • to approve of = goedkeuren
 • to register = inschrijven op een lijst / inschrijven
 • complaint = klacht
 • to deliver = leveren
 • failure = mislukking
 • to ignore = negeren
 • to switch to / to switch over to = overschakelen op
 • to estimate = schatten
 • track = spoor
 • amazement = stomme verbazing
 • to emerge = tevoorschijn komen
 • determined = vastbesloten
 • impoverished = verarmd / verpauperd
 • request = verzoek
 • fluently = vloeiend (spreken) / vloeiend
 • to compete = wedijveren / rivaliseren
 • arbitrary = willekeurig
 • to haunt = achtervolgen / kwellen
 • out of proportion = buiten alle verhoudingen
 • tuition fees = collegegeld
 • leave your children to their own devices / leave somebody to their own devices = iemand aan zijn lot overlaten
 • daunting = ontmoedigend
 • assignment = opdracht
 • plagiarism = plagiaat
 • union / trade union = vakbond
 • confidential = vertrouwelijk
 • budget cuts = begrotingstekorten
 • government interference = bemoeienissen van de overheid
 • cuts = bezuinigen
 • colleagues = collega's
 • competition = concurrentie
 • course fees = cursusgeld
 • that is / i.e. = d.w.z.
 • service sector = dienstensector
 • discriminatory = discriminerend
 • somewhat = enigszins
 • resources = geldmiddelen
 • on average = gemiddeld
 • growth = groei (z.n.w.) / groei
 • after all = immers
 • to grant an interview = een interview toestaan / interview toestaan
 • knowledge-based economy = kenniseconomie
 • with regard to = met betrekking tot
 • among other things = o.a.
 • striking = opvallend
 • private persons = particulier (z.n.w.) / particulier
 • to come to terms with = leren aanvaarden
 • to adjust = aanpassen
 • to deter = afschrikken / afhouden van / afhouden
 • domestic duties = huishoudelijke taken
 • indifference = onverschilligheid
 • harassment = pesterij / kwelling
 • to grant = toekennen (formeel, wettelijk) / toekennen
 • to accomplish = volbrengen
 • severe = zwaar / moeilijk