Pallas

Woordenlijsten Pallas

Hier vind je de woordenlijsten van Pallas van Eisma. Leer de woordjes makkelijk met Wozzol.

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Oudgrieks Nederlands
 • ὁ μάντις (μάντεως) = ziener / orakelgever
 • ἡ σκηνή = tent / hut
 • συλλέγομαι = zich verzamelen
 • εἶτα = daarna / vervolgens / dan
 • ἡ φυλακή = bewaking / wacht
 • τὸ ὄναρ (ὀνείρατος) = droom
 • καίτοι = evenwel / toch
 • ἔχω + bijw. = zijn
 • ἡ ἀσπίς (ἀσπίδος) = schild
 • μέχρι + gen. = tot (aan)
 • καταφρονέω + gen. = minachten
 • ὁ πόνος = inspanning / moeite / werk / pijn / nood
 • ὑπερβάλλω / ὑπερβάλλομαι = ergens overheen gaan / overtreffen / overwinnen
 • καλῶς ἔχει = het is mooi / het is goed
 • οἰκεῖος = eigen
 • ἔοικεν + inf. = het is duidelijk dat (hij) / alles wijst erop dat (hij)
 • ἡ βασιλεία = koninkrijk / koningschap
 • πληρόω (+ gen.) = vullen (met)
 • τὸ ἅρμα (ἅρματος) = wagen
 • ὁ κύριος = heer / meester
 • ἕλκω = trekken / slepen
 • πλήττω, aor. ἔπληξα = slaan
 • καταστρέφομαι = (aan zich) onderwerpen / veroveren
 • ἡ πληγή = slag / klap
 • ἐπιτελέω = tot stand brengen / voltooien
 • στρατεύω = een veldtocht ondernemen / optrekken tegen / naar
 • ἡ ἐπιστολή = brief
 • χρῄζω + gen. = nodig hebben / verlangen / vragen om
 • παρακαλέω = erbij roepen / ontbieden
 • ἀναγιγνώσκω, aor. ἀνέγνων = herkennen / lezen
 • ἡ γαστήρ (γαστ(έ)ρος) = maag / buik
 • ὥσπερ + partic. = als het ware / alsof
 • ἡ σωφροσύνη = gezond verstand / wijsheid / zelfbeheersing
 • κλίνω, aor. ἔκλινα = neerleggen
 • φυλάττομαι + acc. = oppassen voor
 • προσλέγω, aor. Προσεῖπον = toespreken / spreken tot
 • ὁ φονεύς (φονέως) = moordenaar
 • ὁ φιλόσοφος = wijsgeer / filosoof
 • ἡ σπουδή = spoed / haast / serieuze inspanning / moeite / ernst
 • ἡ στρατεία = veldtocht
 • ἀπαλλάττω = verwijderen / bevrijden
 • ἡ δόξα = mening / roem / reputatie
 • ἡ εἰκών (εἰκόνος) = beeld / afbeelding
 • ὁ ἰατρός = arts / dokter
 • ἡ θυσία = offer