Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Duits Nederlands
 • die Beschwerde de klacht
 • sich beschweren über zich beklagen over
 • Ich möchte mich beschweren über......... Ik wil me beklagen over.............
 • Ich bin nicht zufrieden mit......... Ik ben niet tevreden over............
 • Es tut mir / uns leid. Het spijt me / ons.
 • Sie haben recht. U heeft gelijk.
 • Wir haben einen Fehler gemacht. Wij hebben een fout gemaakt.
 • Das muss ein Irrtum sein. Dat moet een vergissing zijn.
 • irrtümlich / aus Versehen per vergissing
 • verantwortlich sein für verantwoordelijk zijn voor
 • Wir fordern Schadenersatz Wij eisen schadevergoeding.
 • Wir werden die Beschwerde nachgehen. Wij zullen de klacht onderzoeken.
 • Ich bitte sehr um Entschuldigung. Mijn excuses.
 • Entschuldigen Sie, aber...... Neemt u mij niet kwalijk, maar......
 • Das ist wahr. Dat is waar.
 • selbstverständlich van zelf sprekend
 • Sie haben das falsche Zimmer bekommen. U heeft de verkeerde kamer.
 • Ist / wäre es möglich, dass Sie sich geirrt haben? Is het mogelijk dat u zich heeft vergist?
 • Wir bitten Sie um......... Wij verzoeken U om.........
 • Wir sind bereit Ihnen einen Nachlass zu geben. We zijn bereid u een korting te geven.
 • Wir bedauern diesen Vorfall. Wij betreuren dit voorval.
 • Das ist ein Missverständnis. Dat is een misverstand.
 • Damit bin ich nicht einverstanden. Daarmee ben ik het niet eens.
 • Ich verstehe Sie schon, aber ich kann leider nichts für Sie tun. Ik begrijp u wel, maar ik kan niets voor u doen.
 • Wir haben Verständnis für Ihre Probleme. Wij hebben begrip voor uw problemen.
 • Das verstehe ich. Dat begrijp ik.
 • Ich kann Ihnen das leider nicht versprechen. Ik kan u dat helaas niet beloven.
 • Wann bekommen wir Ihre Antwort? Wanneer krijgen wij uw antwoord.
 • So schnell / bald wie möglich. Zo snel mogelijk.
 • Wir entschuldigen uns für diesen Irrtum. Wij verontschuldigen ons voor deze vergissing.
 • Wir werden dafür sorgen. Wij zullen er voor zorgen.
 • Das kann passieren. Dat kan gebeuren.