Pallas

Woordenlijsten Pallas

Hier vind je de woordenlijsten van Pallas van Eisma. Leer de woordjes makkelijk met Wozzol.

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Oudgrieks Nederlands
 • ἡ ἐκκλησία = volksvergadering
 • ὕστερον (bijwoord) = later
 • ὑβρίζω = agressief / overmoedig handelen / mishandelen beledigen
 • χρηστός = goed / nuttig
 • ὅλος = (ge)heel / volledig
 • ἡ στάσις (στάσεως) = opstand / (partij)strijd
 • ἡ τυραννίς (τυραννίδος) = alleenheerschappij
 • ὁ πλούσιος = de rijkaard
 • διαφθείρομαι, aor. διεφθάρην (wordt vervoegd als ἐλύθην) = te gronde gaan / omkomen
 • τὸ πρᾶγμα (πράγματος) = daad / zaak
 • εὐγενής (εὐγενοῦς) = welgeboren / van goede afkomst
 • ὁ ἐραστής = minnaar
 • δράω = doen / handelen
 • ἡ πολιτεία = staat / samenleving / staatsvorm
 • ὁ Ἕλλην (Ἕλληνος) = Griek
 • δίκαιος = rechtvaardig
 • ὁ βάρβαρος = niet-Griek / (vaak) Pers
 • εὐθύς (εὐθέος), εὐθεῖα, εὐθύ (εὐθέος) = recht / rechtstreeks / oprecht
 • τὸ μέγεθος (-ους) = grootte
 • ἀφανής (ἀφανοῦς) = onzichtbaar / verdwenen
 • ὁ κόσμος = orde / wereld(orde) / sieraad, tooi
 • μιμέομαι = nabootsen
 • δίκαιόν ἐστι(ν) + A.c.I. = het is rechtvaardig dat
 • δικαίως (bijwoord) = terecht
 • τὸ ἅρμα (ἅρματος) = (strijd)wagen
 • τὸ ἄστυ (ἄστεως), mv. τὰ ἄστεα = stad
 • ἡ δημοκρατία = democratie
 • ἡ εὔνοια = welwillendheid / sympathie
 • ὁ δῆμος = volk
 • συμβουλεύω = aanraden / adviseren
 • ὁ κῆρυξ (κήρυκος) = bode / heraut
 • ἐλεύθερος = vrij
 • κηρύττω = omroepen / afkondigen / bekend maken
 • εἴθε / εἰ γάρ + optativus = (och) moge... (wens)
 • ὁ τύραννος = alleenheerser / tiran
 • ἐπέρχομαι, aor. ἐπῆλθον = aankomen / naderen
 • πολλῷ = veel / verreweg
 • τὸ ἀγαθόν = het goede / voordeel
 • ὁ ὁπλίτης = zwaargewapende / hopliet
 • εὖ πράττω = het goed maken
 • ἡ ὕβρις (ὕβρεως) = overmoed / arrogantie
 • ἡ ἀρετή = voortreffelijkheid / dapperheid / deugd
 • πανταχοῦ (bijwoord) = overal
 • εὐθέως (bijwoord) = regelrecht / terstond
 • φοιτάω = (geregeld) gaan / (geregeld) komen
 • ἐπιβουλεύω = het plan opvatten / beramen
 • πείθομαι, aor. ἐπιθόμην + dat. = gehoorzamen / geloven
 • φονεύω = vermoorden
 • ἡ ἀδελφή = zuster
 • ἡ πρᾶξις (πράξεως) = handeling / daad
 • πλούσιος = rijk